Η ιστοσελίδα laro.gr παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / μέλη της με την αποδοχή από πλευράς τους των ακόλουθων Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

Όταν επισκέπτεστε το διαδυκτιακό τόπο laro.gr ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με το διαδυκτιακό τόπο laro.gr με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του διαδυκτιακού τόπου laro.gr, κατ' αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο διαδυκτιακό τόπο laro.gr, όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας laro.gr ή/και της εταιρείας ARBARO & ΣΙΑ Ε.Ε. και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της ARBARO & ΣΙΑ Ε.Ε.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Η laro.gr παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας laro.gr, για την επικοινωνία με την εταιρία. Οι επισκέπτες του laro.gr, διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα laro.gr, σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ' όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος δεν περιγράφει την ARBARO & ΣΙΑ Ε.Ε. ή τις υπηρεσίες της με ένα ψεύτικο, παραπλανητικό, μειωτικό ή ειδάλλως δυσάρεστο τρόπο. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση διακόπτει την άδεια χρήσης ή πρόσβασης που χορηγείται από την laro.gr.

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα laro.gr, παρέχεται από την ARBARO & ΣΙΑ Ε.Ε. "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ". Η laro.gr, δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη. Η ARBARO & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα laro.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την laro.gr, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η ARBARO & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας (π.χ. ιοί που τυχόν βλάψουν αρχεία κ.λ.π.) συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Χρήση και ασφάλεια προσωπικών στοιχείων

Ο χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

Η εταιρεία ARBARO & ΣΙΑ Ε.Ε. θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του που θα περιέρχονται σε γνώση της από την "επίσκεψη" των χρηστών στην ιστοσελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο.

Η ARBARO & ΣΙΑ Ε.Ε. δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους χρήστες ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, όπως ορίζονται στο Ν. 2472/97.

Η ARBARO & ΣΙΑ Ε.Ε. δικαιούται επίσης (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή από τον/τους χρήστες) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων της ή επιχειρήσεων με τις οποίες αυτή έχει συνεργασία, και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η ARBARO & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει την πλήρη ευθύνη τήρησης των διατάξεων όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τις διατάξεις περί τύπου, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και προστασίας καταναλωτή) και είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν.

Η ARBARO & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης από το χρήστη σε οποιονδήποτε τρίτον των προσωπικών στοιχείων συνδρομητή (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης συνδρομητή) ή άλλων στοιχείων που απαιτούνται για την εκπλήρωση συναλλαγών μέσω του διαδικτύου (συμπεριλαμβάνοντας, ενδεικτικά, τα στοιχεία πιστωτικών καρτών του). Η ARBARO & ΣΙΑ Ε.Ε. δικαιούται οποτεδήποτε κατά την κρίση της να ζητήσει από το χρήστη να τροποποιήει ή να επαληθεύσει το όνομα χρήστη (Username), τον κωδικό πρόσβασης (Password), την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (Εmail address) ή και λοιπά άλλα προσωπικά στοιχεία.

Δικαίωμα Αλλαγών

Η. laro.gr, διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στην ιστοσελίδα, και τους Όρους Χρήσης της οποιαδήποτε στιγμή κρίνει απαραίτητο.

Εφαρμοστέος Νόμος - Διαφωνίες

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας laro.gr, και κατά συνέπεια της. ARBARO & ΣΙΑ Ε.Ε.. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας laro.gr, ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και σχετικά θέματα θα επιλύονται στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.